multiKalenderen »»
For hver dag i måneden vises:

  • Dagens navn
  • Solopgang og -nedgang
  • Den tid dagen har tiltaget eller aftaget
  • Søndages navne
  • Danske mærke- og helligdage
  • Egne notater om f.eks. fødselsdage med Dannebrog
  • Nymåne og fuldmåne
  • Eventuelle egne notater (se "Egne notater")

Fra Månedskalenderen kan skiftes til mosaisk, islamisk, kinesisk, persisk, indisk og juliansk kalender.

Desuden er der opslag til beskrivelse af ovenstående kalendere samt f.eks. Verdenskalenderen. Endvidere opslag til ugedagenes og månedernes navne på andre sprog m.m.
Til multiKalenderen >>